People // Catherine Addington
  • Praxis Fellow, 2018-2019
  • Makerspace Technologist, 2017-2018
catherine-addington
About

Catherine Addington is a 2017-2018 Makerspace Technologist and Praxis Fellow 2018-2019.